VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

Đơn vị thành viên

Trung tâm Đào tạo tư vấn Sức khỏe cộng đồng

Cập nhật: 3/15/2022 11:26:05 PM

...

Trung tâm Khoa học giáo dục Quốc gia

Cập nhật: 3/15/2022 11:26:23 PM

...

Trung tâm Phát triển Nhân đạo Đức Việt

Cập nhật: 7/6/2021 7:49:38 PM

...

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Cập nhật: 1/5/2021 11:43:12 AM

Centre for Clean Energy Technology Research (CCETR) ...

Hệ thống Giáo dục trực tuyến Việt Nam (eduE.vn)

Hệ thống Giáo dục trực tuyến Việt Nam (eduE.vn)

Cập nhật: 1/5/2021 11:28:04 AM

Vietnamese E-learning System (VELS) ...

Trung tâm Công nghệ cao HITECH

Trung tâm Công nghệ cao HITECH

Cập nhật: 1/5/2021 11:20:51 AM

High Technology Centre (HTC) ...

Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia

Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia

Cập nhật: 1/18/2021 9:28:49 AM

National Centre for Dermatoglyphics (NCD) ...

Trung tâm Giáo dục phát triển cộng đồng

Trung tâm Giáo dục phát triển cộng đồng

Cập nhật: 1/5/2021 11:16:06 AM

Centre for Educational & Community Development (CECD) ...

Trung tâm Khoa học Nông nghiệp

Trung tâm Khoa học Nông nghiệp

Cập nhật: 1/12/2021 9:20:45 AM

Centre for Agricultural Sciences (CAS) ...

Liên kết website