Trung tâm Phát triển Nhân đạo Đức Việt, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 19/QĐ/VKH