Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 30/QĐ/VKH