Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia, trực thuộng Viện Khoa học giáo hục và Môi trường.

Số 07/QD/VKH