Trung tâm Khoa học nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

  

Trung tâm Khoa học Nông nghiệp, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

(Số: 03/QĐ/VKH)

VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG

Trung tâm Khoa học Nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế và đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án nghiên cứu dài hạn, năm năm và hàng năm, các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về nông nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm.

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Chuyển giao công nghệ và khuyến nông.

- Tham gia mạng lưới dự trữ giống và vật tư nông nghiệp quốc gia.

- Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống, sản phẩm cây trồng, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông sản.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo. Liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực được giao với các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ nông nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Tham gia  xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

- Xuất bản các ấn phẩm, thông tin khoa học, công nghệ và môi trường, phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định, phê duyệt đề cương nghiên cứu, dự toán, quyết toán và nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử, thử nghiệm công nghệ của các đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước.