Trung tâm Giáo dục phát triển cộng đồng, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 05/QĐ/VKH