Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch

Centre for Clean Energy Technology Research (CCETR)

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Năng lượng sạch, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 30/QĐ/VKH