Trung tâm Công nghệ cao HITECH

High Technology Centre (HTC)

Trung tâm Công nghệ cao HITECH (Trung tâm HITECH) trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 15/QĐ/VKH