Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia

National Centre for Dermatoglyphics (NCD)

Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Quốc gia, trực thuộng Viện Khoa học giáo hục và Môi trường.

Số 07/QD/VKH