Chức năng nhiệm vụ

Ông Nguyễn Văn Khương - Viện trưởng viện Khoa học Giáo dục và Môi trường

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất và kinh doanh các sản phầm là kết quả nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; môi trường; năng lượng tái tạo;  nông nghiệp; y dược; biến đổi khí hậu; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm; các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng; đào tạo phát triển nhân lực khoa học và công nghệ.

 

Sách "Kẻ thù vô hình Covid - 19" 

Bài Điện tử viết bài về sự kiện ra mắt sách "Kẻ thù vô hình Covid - 19" do Viện chủ biên

NHIỆM VỤ

- Thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; môi trường; năng lượng tái tạo; nông nghiệp; y dược; biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm; các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng; đào tạo phát triển nhân lực khoa học và công nghệ. Thực hiện đề tài, dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các nghiên cứu xã hội cần.

- Dịch vụ KH&CN: Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ ở các lĩnh vực như môi trường; giáo dục đào tạo; năng lượng tái tạo; y dược; và các lĩnh vực  xã hội có nhu cầu, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ nhà khoa học trong Viện; Tổ chức hội nghị, hộ thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức và nâng cao năng lực cho cộng đồng; Tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, giám sát các công trình tái tạo năng lượng và cơ sở hạ tầng có liên quan; Tham gia tư vấn thẩm định công nghệ, thẩm định quy hoạch; tư vấn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, xử lý ô nhiễm môi trường; môi giới tư vấn đầu tư; ứng dụng và chuyến giao công nghệ, kỹ thuật môi trường; tổ chức các dịch vụ thi công, lắp đặt công trình năng lượng tái tạo, quan trắc, giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường. - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Viện.