VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - IEES

Khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Cập nhật: 6/18/2020 9:55:52 AM

Ngày 06/3/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Mã số: B2017-VKG-07, do TS. Trịnh Thị Anh Hoa làm chủ nhiệm đề tài. ...

Liên kết website