Trung tâm Văn hóa giới thiệu đặc sản Việt

Cultural Centre for Introduction of Vietnamese Specialties (CCIVS)

Trung tâm Văn hóa giới thiệu đặc sản Việt, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 26A/QĐ/VKH