Trung tâm Khoa học Y dược thực chứng

Centre for Evidence-based Medicine (CEBM)

Trung tâm Khoa học Y dược thực chứng, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 17/QĐ/VKH