Trung tâm Đào tạo Blockchain Academy

Blockchain Academy Training Centre (BATC)

Trung tâm Đào tạo Blockchain Academy, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường.

Số: 16/QD/VKH